Adatvédelmi Tájékotztató

Adatvédelmi Tájékotztató


amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe ve-vőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.


1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátha-tóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan szemé-lyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok keze-lése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé-letlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög-zítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működte-tése, fejlesztése és biztonsága.


2. Kik vagyunk?

Cégnév: Blaguss Agora Hungary Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Zarándok út 5.
Kapcsolattartó: Központi iroda Elektronikus
levélcím: bmolnar@blaguss-agora.hu
Adószám: 13944601-2-08

Az ajánlatok készítése kapcsán az adatfeldolgozók:
NÉV: Zóka Anita
CÍM: azoka@blaguss-agora.hu
TEVÉKENYSÉG: ajánlat


Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoz-tatónkban.


Az általunk kezelt adatok:
Tevékenység megneve- zése és az adatkezelés célja: Ajánlatkérés  a  honlapon keresztül; Cél az ajánlatkérők haté- kony és gyors kiszolgá- lása
Jogalap: hozzájáru- lás
Kezelt adatok:vezetéknév, ke- resztnév, cégnév. e-mail cím
Időtartam: a regisztráció törléséig, il- letve a hozzá- járulás vissza- vonásáig

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a bmolnar@blaguss-agora.hu e-mail, illetve pos- tacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.


3. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társa-ságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helyte-len, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmez-zük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
a regisztráció törlésével,
➢ az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
➢ a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásá-hoz való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 -napos határidővel vál-laljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos ér-dekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhe-tünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek-ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának meg-szüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőriz-zük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának idő-tartama alatt.


4. Mit kell tudni a hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításá-val) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasz-nálhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk.


5. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgo-zóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pont-ban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási köte-lezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elenged-hetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavál-lalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint bizto-sítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hoz-záféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavál-lalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel el-zárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoft-vereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adatto-vábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapun-kon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adata-inak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.


6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről
➢ tájékoztatást kérhet,
➢ kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
➢ tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
➢ bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
➢ a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
➢ Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
➢ Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
➢ Telefon: +36 (1) 391-1400
➢ Fax: +36 (1) 391-1410
➢ E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
➢ Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg-bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
➢ adatairól,
➢ azok forrásáról,
➢ az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
➢ időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-pontjairól,
➢ az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységük-ről,
➢ adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
➢ az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím-zettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, to-vábbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, ki-véve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtá-sától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adat-felvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozás-sal érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jo-gaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesíté-séhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett válasz-tása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megin-dítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.


7. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

➢ a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
➢ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
➢ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
➢ az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
➢ a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
➢ a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
➢ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)


8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely-ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.blaguss-agora.hu weboldalon történik.


2018. május 25.